Hvad kan jeg gøre, hvis tøjet ikke passer?

Hvis du har købt tøjet i en dansk online tøj shop, har du 14 dage til at leverere tøjet tilbage, hvis du ikke er tilfreds med varen. Varen skal leveres tilbage i væsentlig samme stand. Det vil sige, at du ikke må tage mærkerne af, du må ikke have gået i tøjet, og du må selvfølgelig ikke vaske det.

Husk at kontakte tøjforretningen inden du leverer tilbage og læs på deres hjemmeside hvordan en returnering skal foregå. Nogle web shops kræver en formular udfyldt, andre shops har andre krav.

Hvis du har handlet med en udenlandsk online tøj shop, har du ikke de samme rettigheder. Der må du gå ind på deres hjemmeside og læse dig frem til, om de accepterer returvarer. Alle web shops med respekt for sig selv gør det, men det er ikke et lovkrav som for danske virksomheder.

Blandt andet derfor anbefaler vi selvfølgelig, at du benytter danske tøjforretninger på nettet. Her på siden er der tøj fra over 20 forskellige online tøj shops. Brug navigationen i toppen for at finde det, du leder efter, eller søg i boksen øverst til højre.


Svar fra fedttøj.dk (28/01/2012)


Spørgsmål af Sofie S